HOME
odkaz
Opera
odkaz

Klub přátel opery

Klub přátel opery

 

Info pro Klub přátel opery: První schůze KPLO se přesouvá na listopad

Nejbližší besedy KPLO - začátky vždy v 16.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o Klubu přátel liberecké opery (KPLO) při Divadle F. X. Šaldy Liberec

 • 21. května 1987 - první ustavující členská schůze
 • KPLO vstoupil do třetího desetiletí svého trvání
 • sdružuje příznivce liberecké opery
 • propaguje Divadlo F. X. Šaldy Liberec
 • pro členy organizuje popremiérové (předpremiérové) besedy s členy DFXŠ, besedy s jinými umělci, hudební programy, apod.
 • podporuje význam hudby a přispívá obnovení vlivu hudby na duchovní život společnosti.

Práva a povinnosti - Členové KPLO

 • jsou zváni a mají právo se zúčastňovat všech pořádaných akcí KPLO,
 • jsou zváni a zúčastňují se výroční členské schůze, kde se projednává zpráva o činnosti, seznamují se s plánem činnosti na další rok a diskutují se zástupci divadla o stávajícím i budoucím programu opery,
 • mají právo využít výhody vyplývající z členství - 50% slevu všechna baletní představení celoročně, majitelé abonmá obdrží SLEVOVÉ KARTY na 10 libovolných představení ročně,
 • 1x ročně platí členské příspěvky 100,- Kč osobně při besedách,
 • veškeré náklady na činnost hradíme pouze z těchto prostředků.

 

 

Pozvánky na naše akce najdete na nástěnkách, na plakátech

 • v pokladně divadla
 • v Xaverovi

Informace o mimořádných akcích zasíláme SMS členům, kteří předali č. mobilu - roční poplatek 20,- Kč.

Případné dotazy a informace na tel. 485105737 - předsedkyně Lidmila Lednická.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Třicáté výročí Klubu přátel liberecké opery a baletu

 

Vážené dámy a pánové, milí hosté,

uplynulo již více jak 30 let od podzimu 1986, kdy několik nadšenců v čele s Ladislavem Špínou oslovilo režiséra Oldřicha Mrňáka s přáním založit Klub přátel liberecké opery, který by sdružoval milovníky operního umění a propagoval by liberecké divadlo. Již při předchozích výročních setkáních jsme uvedli, že se toto úsilí se setkalo s pochopením a s podporou tehdejšího divadelního ředitele PhDr. Petra Novotného a okresního inspektora pro kulturu Zdeňka Antoše. Přípravný výbor se scházel půl roku, až došlo k ustavujícímu shromáždění v Lidové škole umění dne 21. května 1987.

 

Ve vedení divadla se za dobu existence klubu vystřídalo 7 ředitelů. Byli to:

PhDr. Petr Novotný

Vladimír Volek

Petr Žantovský

Mgr. Pavel Harvánek

František Dáňa

MgA. Martin Otava

Ing. Jarmila Levko

 

Ve vedení opery se vystřídalo 7 osobností:

Petr Doubravský

Josef Chaloupka

Rudolf Málek

Miriam Němcová

František Babický

František Dáňa

Martin Doubravský

 

Za dobu trvání KPLO se ve výboru vystřídali 4 předsedové:

RNDr. Václav Kazda, Csc. 1987 – 1997

Ing. Jan Jiskra 1997 – 2000

Nina Vaňková 2000 – 2008

Miroslava Francová 2008 - dosud.

 

Hlavní náplní činnosti byly a jsou besedy. Na nich se seznamujeme s tvůrci představení: s pěvci, režiséry, dirigenty a s dalšími významnými osobnostmi z operního světa.

Současnou činnost řídí sedmičlenný výbor, který se schází jednou měsíčně. Za uplynulá léta se ve výboru vystřídalo 37 osob.

V prvních letech činnosti jsme pořádali besedy předpremiérové. Později, jsme, z provozních důvodů divadla, přešli na besedy popremiérové. Na nich se mohou členové již vyjadřovat ke konkrétní inscenaci.

Celkem se do 30. 1. 2017 uskutečnilo 164 besed. Bylo tom 44 přednášek a besed, 24 besed předpremiérových 81 besed popremiérových, dále 15 koncertů a dokonce 1 tisková konference (27. 1. 1997)

V devadesátých letech se nám podařilo uskutečnit za výhodných podmínek několik společných zájezdů na představení oper v Národním divadle v Praze, v Žitavě a ve Zhořelci.

V začátcích naší spolkové činnosti nám svými zkušenostmi pomáhali funkcionáři České besedy v Liberci. Společně jsme se zúčastnili koncertu Ing. Františka Slavíka, který připravil pořad o viole d´Amore. Shlédli jsme také pásmo dokumentárních filmů o Emě Destinové. Když jsme připravili sborník k 50. výročí zahájení poválečné činnosti liberecké opery, podílelo se na jeho financování rovněž zmíněné krajanské sdružení. Z iniciativy bratrů Ladislava a Lubomíra Špínových klub vydával pro členy pravidelné Zprávy. Ty za časů přijatelných poštovních tarifů rozesílalo Divadlo F. X Šaldy.

Z významných osobností jsme uvítali mj. Prof. Václava Snítila (1990), otce a syna Jaroslava a Pavla Horáčkovy (1990), legendární Annu Hostomskou (1994), Vladimíra Hrdinu ml. (1994 a 1997), RNDr. Jana Králíka, CSc. (2001,2002,2003,2004) brněnského Prof. PhDr. Rudolfa Pečmana, DrSc. (2002), hudebního vědce PhDr. Jiřího Pilku (2008). V Experimentálním studiu nám promítal videozáznamy oper Mgr. Karel Bican (v letech 1993 – 2001 každoročně). Nikdo z pozvaných hostů nepožadoval za svá vystoupení honorář. Hradili jsme cestovné, stravování a ubytování. V současné době uspořádal přednášky spojené s besedami člen operního sboru a sólista DFXŠ muzikolog Jiří Bartoš Sturz.

Naše členská základna bohužel trvale klesá. Do roku 1999 bylo evidováno 1040 členů. Výše členských příspěvků byla dobrovolná a hospodařilo se skoro se stotisícovou částkou.

Od roku 2004 jsme zařadili mezi naše besedy i balety, proto jsme upravili název na Klub přátel liberercké opery a baletu. Logo zůstává stejné. Tento název byl zapsán u rejstříkového soudu při transformaci neziskových organizací na SPOLKY v roce 2015. Při té příležitosti musely být přepracovány i naše stanovy

Na počátku třetího tisíciletí dosloužily formuláře původních průkazů a došlo k výměně. Tehdy členství obnovilo jen 358 členů. Bylo nutno stanovit povinné roční členské příspěvky. Ty rostly postupně od 50 Kč k současným 150 Kč. Při další výměně průkazů v roce 2015 se registrovalo pouze 104 členů. K dnešnímu dni nás je 117. Z toho je 80% ve věkové kategorii 60 až 79 roků. Asi pětina našich členů je starších 80 let. Věk členů výboru bývá překážkou při jednáních s institucemi obsazenými mladými pracovníky.

Význačné osobnosti hudebního života jsme zvali v době, kdy členská základna měla více členů. Nyní se našich besed zúčastňuje průměrně jen 30 – 40 osob. Upustili jsme od zvaní mimolibereckých osobností, protože na úhradu honorářů nemáme finanční prostředky. Naším jediným zdrojem financí jsou členské příspěvky. Divadlo nám vychází dle svých provozních možností maximálně vstříc. Pro diváky naší věkové kategorie máme k dispozici výhodné předplatné i vstupné. Za přízeň a podporu chceme kromě vedení divadla, opery a baletu také poděkovat pracovnicím správy paním Janě Filipové, Ivě Špačkové a Zuzaně Hasilové.

Naše besedy se konají v Malém divadle, snažíme se, aby byly vždy v den, kdy se daná opera hraje, aby nás mohli navštívit sólisté, kteří dojíždějí. Hlavní role jsou zpravidla obsazovány hosty, se kterými je seznámení obtížnější.

O všech našich akcích i dění okolo divadla je vedena kronika - dnes již existuje sedmá mnohostránková kniha. Kroniku vede od začátku spolehlivě předsedkyně Miroslava Franzová a kronika je k nahlédnutí před každou besedou. Za pomoc při pořizování a tisku fotografií patří poděkování panu Jiřímu Štrynclovi. Kronika už posloužila historikům i diplomantům Technické univerzity. Bylo by asi užitečné kroniky digitalizovat. To je ovšem nad naše možnosti .

Vzpomeňme na jednu z úspěšných akcí, kterou byla v létě roku 2009 v nevyužitém radničním sklípku uspořádána po dobu prázdnin výstava divadelních kostýmů pod patronací magistrátu města. Největší zásluhu na přípravě i na uspořádání měla bývalá předsedkyně KPLO paní Nina Vaňková, dále bývalá vedoucí krejčovny Jitka Linhartová a výtvarník Zdeněk Vilém. Návštěvníci měli dokonce možnost si kostýmy “vyzkoušet.” Výstava měla mimořádný úspěch, shlédlo ji 2 730 zájemců. Příchod tisícího diváka natáčela regionální televize. Na úspěchu výstavy se podílely naše členky, které obětavě a s úsměvem na výstavě prováděly dozor.

Pravidelně se účastníme benefičních představení na opravy hradu Grábštejna. Letos to bude již po pětadvacáté. V posledních letech dopravu autobusem organizuje také pro naše členy Klub opera při libereckém Komunitním sdružení Kontakt.

Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce, stačí si na pokladně divadla vyzvednout přihlášku a vyplněnou ji tam odevzdat. Průkazku je možno si potom vyzvednout na některé z našich besed.

 

Uveďme výhody členství:

Bezplatná účast na besedách (až na jednu výjimku ročně – vánoční besedy)

Členové mají 50 % slevu na všechna baletní představení celoročně, s výjimkou premiér a představení s významnými hosty.

Další výhodou pro členy, kteří mají jakékoliv předplatné je, že dostanou na každý rok SLEVOVOU KARTU na 10 libovolných představení za 50% slevu. Kromě toho však poskytuje vedení divadla pro všechny seniory 50% slevu na všechna představení v září, lednu a v červnu!

Většina z nás začala chodit v Liberci do divadla více jak před 70 roky. Divadlo si nás získalo, připoutalo a udrželo. Divadlo F. X. Šaldy dává divákům naší věkové kategorie fantastické možnosti – již zmíněné slevy, výhodné předplatné, pochopení pro náš zájem, vstřícnost a trpělivost při plnění našich přání. Avšak z uvedených statistických údajů plyne, že pro zachování další existence našeho spolku je třeba, aby po nás přišli noví, mladší zájemci. Přírodní zákony působí neúprosně a pokud se tak nestane, naše sdružení skončí sešlostí věkem.

Přejeme divadlu, aby se mu brzy podařilo mladé věrné přátele opery a baletu získat.

MF

 

 

 

 

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena